Aramejský Otčenáš

videoverze od autora knihy Aramejský Otčenáš, N.D.Klotze

 

Znění v Aramejštině
a poznámky z knihy Aramejský otčenáš

 

Abvún d-bá-šmája
naše zrození v jednotě - Ty, dechu života,

Netkádaš šmach
očištění místa aby jméno mohlo žít, uvolni v nás prostor od zaneprázdněné zapomětlivosti

Tejtej malkutach
tvořivý oheň - sjednoť naše "já mohu" se svým

Nechwej c-vjánach ajkána d-ba-šmája af b-árha
nebe přichází na zem - cítění sounáležitosti všeho

Hav lan lachma d-sunkanán jaomána
dopřej nám denní chléb a vhled

Wa-š-bok lán chaubéjn - wachtachéjn - ajkána d-af ch-nán švokn l-chaj-bejn
odpoutávání se - uvolni lana chyb,co nás svazují, jakož i my pouštíme vlákna, jimiž držíme viny ostatních

We-la tachlán le-nesjúna, Ela pacan min biša
zrod nového stvoření a svobody: nedej aby nás oklamal povrch věcí, nezralost, a osvoboď nás od toho co nás zdržuje 

Metol di-lache malkuta wa-chajlá wa-tešbuchta l-alám almín
oslava kosmické obrody

Amén.
nechť tvé budoucí činy vyrůstají odtud

Slova mají mnohem hlubší význam než je možné zde pojmout,
Např. 1.slovo "abvún" na pozadí mystické vědy zvuků a písmen společné pro aramejštinu i hebrejštinu  - znamená kosmický proces zrození..

Více v knize: Aramejský otčenáš, nakl.DharmaGaia 2001

 

Aramejský Otčenáš - The Lord's Prayer in Aramaic
Neil Douglas-Klotz - Prayer of the Cosmos - Prayer of Jesus

 

ARAMEJSKÝ OTČENÁŠ
další verze překladu

 

Otče náš, jenž jsi na nebesích
Ty, jenž zrozuješ! (Božský Dechu života, jenž prostupuješ vším.) Otče - Matko kosmu.
Abvún d-bá-šmája

Posvěť se jméno Tvé
Soustřeď v nás své světlo - ať je k užitku. Dechu všech světů, slyšíme Tě dýchat - dovnitř a ven - v tichu…
Pomoz nám v jediném Svatém Dechu pociťovat jenom Tebe. To vytvoří svatyni v nitru, v celistvosti…
To světlo my všichni hledáme jinde, a to nás od nás samých odvádí, ale Jméno vždy žije uvnitř.
Netkádaš šmach

Přijď králoství Tvé
Svou vládu jednoty stvoř teď. Z Tebe se rodí vůle vševládnoucí, život a síla k činu, píseň, která vše odívá do krásy a obnovuje se od věků do věků.
Ať Tvé rady řídí naše životy a očisti naše úmysly pro spolu - tvoření.
Tvá vláda vytryskne, až se naše paže rozpřáhnou a obejmou všechno stvoření.
Tejtej malkutach

Buď vůle Tvá, jak v nebi, tak i na zemi
Jak nacházíme Tvou Lásku ve své, tak nebe s přírodou ať zplodí nová stvoření.
Tvá jediná touha pak s naší působí, jak ve všem světle, tak i ve všech formách.
Nechvej c´vjánach ajkána d-bá-šmája af b-árh´a.

Chléb náš vezdejší dej nám dnes
Dopřej nám náš denní chléb a vhled pro potřebu, o níž se hlásí rostoucí život.
Vytvoř v nás - pro nás - to, co je jen možné : Osviť každý lidský krok k Domovu.
Hav lan lachma d-sunkanán jaomána.

Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům
Uvolni lana chyb které nás svazují, jakož i my pouštíme z rukou vlákna jimiž držíme viny ostatních…
Odpusť naši skrývanou minulost i utajené hanby, jakož i my neustále odpouštíme, co jiní skrývají.
Ulehči nám tíhu utajených dluhů, jakož i my zbavujeme druhé povinosti splácet.
Wa-š´bok lán chaubéjn (w-achtachejn) ajkána d-af ch´nán švokn l-chaj´bejn.

Prosíme, proveď nás pokušením, ale zbav nás od zlého
Nedej, aby nás oklamal povrch věcí, ale osvoboď nás od toho, co nás zdržuje…
Nedej, aby do nás vstoupilo zapomnění a pokoušela nás falešná zdání. Zlom moc naší nezralosti, vnitřní stagnaci, která brání dobrému ovoci.
We-la tachlán le-nesjúna.Ela pacan min biša.

Neboť Tvé je králoství, moc a sláva na věky věků. Amen
V Pravdě - síla těchto výroků, nechť je půdou, ze které vyrůstají všechny mé činy: Amen…
- z Tebe se rodí vůle všemohoucí, život a síla k činu, píseň, která vše odívá do krásy a obnovuje se od věků do věků.
V Pravdě - díla těchto výroků, nechť jsou půdou, ze které vyrůstají všechny mé činy: Amen…
- od Tebe pocházejí králové a královny korunovaní - principy vlády kosmické "Já mohu" Amen…
- z Tebe ten plamen, budoucí úžas, ta sláva rození, vracející světlo a zvuk do kosmu zpět. Amen…
Metul di´lache malkuta wa-chajlá wa-tešbuchta l´alám almín. Amejn